บุคลากร

Noรหัสชื่อ-นามสกุลสังกัดงานตำแหน่งบริหาร
1041007 นางสาว สุภารัตน์ วิยาภรณ์   
2041014 นางสาว สรินธา สุภาภรณ์   
3041016 นาง รุ่งเพ็ชร บุญทศ   
4041061 นาง เพียงดาว คำนึงสิทธิ    หัวหน้าภาควิชาทันตสาธารณสุข
5041070 นาย สุทธินาถ ชมเชย   
6041130 นางสาว ปิ่นทอง ประสงค์สุข   
7041214 นางสาว สุรีพร งามบุญศิริสิงห์   
8041216 นาย ศรัณย์ อัตตะนันทน์   
9041217 นางสาว ทัชชภร เขียวสอาด   
10041232 นางสาว บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร   
11041237 นางสาว ทิภากร พุ่มเฉลา   
12041242 นางสาว พันธ์นภา จิตติมณี   
13041243 นาย จตุพล รุจิรวนิช   
14041245 นางสาว อลิสา มีสมบูรณ์   
15041253 นาง อ้อขวัญ สุธีรพรหม   
16041254 นางสาว นรพร สุธีรยงประเสริฐ   
17041257 นางสาว ธัญรัตน์ ธนทวีรัตน์   
18041259 นางสาว ชุติกานต์ บัดแก้ว   
19041267 นางสาว บุญธิตา โพธิ์ปาน   
20041268 นางสาว ประภัสราภรณ์ สำราญจิตร   
21041269 นางสาว ชัชลัญญา วันสุดล   
22041271 นาย วรุต ชลิทธิกุล   
23042133 นางสาว ปริยา เพิ่มพูล   
24043133 นาง สุนีวรรณ จันใด   
25043148 นางสาว อรอุษา เกตุประยูร   
26043150 นางสาว มาลัย เงินโพธิ์   
27043151 นางสาว รัชนี บุญมั่ง   
28043174 นางสาว ศิรินภา มีทรัพย์ปรุง   
29043199 นาย วิรุฬห์ มั่นคงทองเจริญ   
30043243 นาย วิศวกร นิลจันทร์   
31043269 นาง หวาง คำวัน   
32043273 นาย อาทิตย์ มิรัตน์ไพร