หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันสาธารณสุข)

หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข(ปรับปรุง2554 สมทบมหาวิทยาลัยบูรพา )(วสส.ชลบุรี)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 138       หลักสูตร : 4 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 8 ปี

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป , จำนวน 30 หน่วยกิต
1.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ : กลุ่มวิชา 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , จำนวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4021 101 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม3(1-4-4)
 4021 102 พื้นฐานการคิดเชิงระบบ3(3-0-6)
 4021 103 สถานการณ์โลกปัจจุบัน3(3-0-6)
 
1.2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ : กลุ่มวิชา 2 ภาษาและการสื่อสาร , จำนวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4021 104 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(3-0-6)
 4021 105 ภาษาอังกฤษ 13(3-0-6)
 4021 106 ภาษาอังกฤษ 23(3-0-6)
 4021 207 ภาษาอังกฤษทางด้านสาธารณสุขศาสตร์3(3-0-6)
 
1.3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ : กลุ่มวิชา 3 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ , จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4021 108 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2(2-0-4)
 4021 109 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2(2-0-4)
 
1.4. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ : กลุ่มวิชา 4 คอมพิวเตอร์ , จำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4021 110 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน3(2-2-5)
 
1.5. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก , จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4021 111 พลวัตรกลุ่มและภาวะผู้นำ3(3-0-6)
 4021 111 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ3(3-0-6)
 4021 112 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ3(3-0-6)
 4021 113 การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย3(3-0-6)
 4021 114 มหัศจรรย์แห่งโมเลกุล2(2-0-4)
 4021 115 พลังงานชีวิต2(2-0-4)
 ล.01x วิชาศึกษาทั่วไปเลือก2(0-0-0)
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ , จำนวน 102 หน่วยกิต
2.01. กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข(วิทย์ฯ - คณิต) , จำนวน 19 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4022 116 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา3(2-2-5)
 4022 117 การสาธารณสุขเบื้องต้น2(2-0-4)
 4022 118 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา3(2-2-5)
 4022 219 โภชนาการชุมชน2(2-0-4)
 4022 325 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข2(2-0-4)
 4022 328 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย2(2-0-4)
 4022 329 อนามัยชุมชน3(1-4-4)
 4022 332 กฎหมายสาธารณสุขและทันตนิติเวช2(2-0-4)
 
2.02. กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข : กลุ่มวิชาชีวสถิติหรือสถิติการวิจัย , จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4022 226 ชีวสถิติ2(2-0-4)
 4022 227 ประชากรศาสตร์2(2-0-4)
 
2.03. กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข : กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย , จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4022 230 อนามัยสิ่งแวดล้อม2(2-0-4)
 4022 231 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2(2-0-4)
 
2.04. กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข : กลุ่มวิชาการบริหาร/การจัดการด้านสุขภาพ , จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4022 134 คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ2(2-0-4)
 4022 233 การบริหารงานสาธารณสุข2(1-2-3)
 
2.05. กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข : กลุ่มวิชาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์/การสร้างเสริมสุขภาพ , จำนวน 7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4022 221 การสร้างเสริมสุขภาพเบื้องต้น2(2-0-4)
 4022 323 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์3(2-2-5)
 4022 324 การสื่อสารเชิงสุขภาพ2(2-0-4)
 
2.06. กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข : กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด/การป้องกันควบคุมโรค , จำนวน 5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4022 220 การควบคุมโรคและการป้องกันโรค2(2-0-4)
 4022 222 วิทยาการระบาด3(2-2-5)
 
2.07. กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข : กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติภาคสนามและ/หรือฝึกปฏิบัติวิชาชีพ , จำนวน 10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4023 451 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนภาคสนาม4(0-12-4)
 4023 452 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพทันตสาธารณสุขภาคสนาม 13(0-9-3)
 4023 453 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพทันตสาธารณสุขภาคสนาม 23(0-9-3)
 
2.08. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ : กลุ่มวิชา 1 พื้นฐานวิชาชีพทันตกรรม , จำนวน 15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4023 339 การเตรียมความพร้อมทันตกรรมคลินิก2(0-4-2)
 4023 238 ทันตศัลยศาสตร์3(3-0-6)
 4023 135 ทันตกายวิภาคศาสตร์3(2-2-5)
 4023 236 พยาธิวิทยาช่องปากและทันตพิเคราะห์โรค3(3-0-6)
 4023 237 ทันตกรรมหัตถการ4(2-4-6)
 
2.09. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ : กลุ่มวิชา 2 ทันตกรรมคลินิก , จำนวน 10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4023 441 ทันตกรรมคลินิกผสมผสาน 24(0-8-4)
 4023 340 ทันตกรรมคลินิกผสมผสาน 14(0-8-4)
 4023 342 สัมมนางานคลินิกทันตกรรม2(0-4-2)
 
2.10. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ : กลุ่มวิชา 3 การป้องกันโรคในช่องปาก , จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4023 243 ทันตกรรมป้องกันระดับบุคคล4(3-2-7)
 
2.11. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ : กลุ่มวิชา 4 การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก , จำนวน 20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4023 344 วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก3(2-2-5)
 4023 345 การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ในกลุ่มหญิงมีครรภ์ และเด็กก่อนวัยเรียน3(2-2-5)
 4023 346 การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน4(2-4-6)
 4023 347 การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มเป้าหมายอื่น2(1-2-3)
 4023 348 ระบบงานทันตสาธารณสุข3(2-2-5)
 4023 450 โครงงานวิจัยเพื่อพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก3(0-6-3)
 4023 449 สัมมนางานทันตสาธารณสุข2(0-4-2)
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 ล1.. วิชาเลือกเสรี12(0-0-0)
 ล1.. วิชาเลือกเสรี22(0-0-0)
 ล3.. วิชาเลือกเสรี32(0-0-0)
 4024 054 สมุนไพร2(2-0-4)
 4024 055 กิจกรรมเข้าจังหวะ2(1-2-3)
 4024 056 การพัฒนาบุคลิกภาพ2(2-0-4)
 4024 057 การศึกษาอิสระ2(1-2-3)
 4024 058 การศึกษาดูงาน2(1-2-3)
 4024 059 สุขภาพและความงาม2(2-0-4)
 4024 060 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)
 4024 061 โยคะเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)
 4024 062 ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก2(2-0-4)
Comments